Α.Μ. 18-044 GSNET

Υπηρεσίες
A.0107 Ασύρματα συστήματα πρόσβασης ευρέως καναλιού, και των WLAN
B.0101 Παροχή Μισθωμένων Γραμμών
B.0102 Εκμίσθωση χωρητικότητας
B.0103 Παροχή ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN)
B.0104 Παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης/πρόσβασης στο διαδίκτυο
B.0105 Μετάδοση δεδομένων
B.0107 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
B.0111 Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης μεταξύ δικτύων διαφόρων Φορέων
B.0202 Υπηρεσίες φωνής που παρέχονται μέσω διαδικτύου
B.0401 Άλλες Σταθερές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
B.0402 Άλλες Κινητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
B.0405 Άλλες Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιών (όπως τηλεματικής - τηλεμετρίας - ραδιοεντοπισμού) - Διευκρινίστε