Α.Μ. 17-111 IOTECH Ο.Ε.

Υπηρεσίες
A.0101 Δίκτυο Σταθερής υπηρεσίας Ηλεκτρονικών επικοινωνιών
A.0103 Δίκτυο Κινητής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
A.0107 Ασύρματα συστήματα πρόσβασης ευρέως καναλιού, και των WLAN
B.0103 Παροχή ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN)
B.0104 Παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης/πρόσβασης στο διαδίκτυο
B.0105 Μετάδοση δεδομένων
B.0107 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
B.0405 Άλλες Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιών (όπως τηλεματικής - τηλεμετρίας - ραδιοεντοπισμού) - Διευκρινίστε