Λειτουργία Νέας Εφαρμογής

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18 Δεκεμβρίου τίθεται σε λειτουργεία η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης του Μητρώου Επιχειρήσεων και Αδειών.
Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «Μητρώο Επιχειρήσεων και Αδειών» πραγματοποιούνται οι κάτωθι ενέργειες:
α) η διαχείριση των δηλώσεων καταχώρισης για την εγγραφή στο μητρώο παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η τροποποίηση των στοιχείων της δήλωσης καταχώρησης ή και η παύση αυτής και η διαχείριση του εν λόγω Μητρώου,
β) η διαχείριση δηλώσεων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, για την εγγραφή των ταχυδρομικών επιχειρήσεων στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ ή για την τροποποίηση των στοιχείων της άδειά τους ή και για την παύση αυτής καθώς και η διαχείριση του εν λόγω μητρώου,
γ) η διαχείριση αιτήσεων για τη χορήγηση ειδικής άδειας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και την εγγραφή τους στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, η τροποποίηση των στοιχείων της άδειά τους, η ανανέωση αυτής ή και η διαγραφή τους καθώς και η διαχείριση του εν λόγω μητρώου,
δ) η διαχείριση των γνωστοποιήσεων καταχωρητών για την εγγραφή στο μητρώο καταχωρητών ονομάτων χώρου, η τροποποίηση των στοιχείων της γνωστοποίησης ή και η παύση αυτής και η διαχείριση του εν λόγω μητρώου,
ε) η διαχείριση των αιτήσεων αριθμών και τη διαχείριση του μητρώου αριθμοδοτικών πόρων.

Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΜΕΑ γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου https://eregistry.eett.gr με χρήση των διαπιστευτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούσατε ήδη για την είσοδο σας στην υφιστάμενη διαδικτυακή εφαρμογή.

Οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε με την εφαρμογή, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-support@eett.gr

New Web Platform

We would like to inform you that on December 18th, the new web platform for the management of EETT’s Registries will be launched.
Via this platform, the providers will be able to implement the following actions:
(a) Submission and management of registration declarations to the Registry of Electronic Communication Network and Service Providers, modification of the details of the registration declarations or the cessation of Electronic Communications Activities.
(b) Submission and management of postal service notifications to the Postal Registry, modification of licenses’s data or cessation of their activities,
(c) Submission and management of postal service notifications in order providers to acquire individual license, modification of licenses’s data, their renewal or cessation of their activities
(d) Submission and management of Registrar Notices, modification of the details of the Registrar Notices or cessation of their activities.
(e) Submission and management of numbering resources allocation applications and the management of the numbering Registry.

For accessing the new web platform https://eregistry.eett.gr, providers may use the credentials that they already use to access the current web application. The web platform is also available in English.

For any problems/clarifications, please contact EETT via e-mail (e-support@eett.gr)